Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

_
Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez sklep Hello Monster, który jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urządzenia lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przy czym sklep Hello Monster przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane są w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w związku z realizacją Umowy sprzedaży, tzn. Poczcie Polskiej lub InPost – wybierając przesyłkę, PayU – wybierając płatność. Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.
 3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP urządzenia, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes sklepu Hello Monster (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
 8. w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes sklepu Hello Monster (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na sklepie Hello Monster, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 10. w celu świadczenia przez sklep Hello Monster dodatkowych usług po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. odpłatne lub nieodpłatne (wg decyzji Hello Monster) usuwania uszkodzeń Towarów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes sklepu Hello Monster (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie Konta.
 2. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 3. Klientowi przysługuje prawo:
 4. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie sklep Hello Monster przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
 5. sprostowania – na tej podstawie sklep Hello Monster poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
 6. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 7. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie sklep Hello Monster wstrzymuje się z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub sklep Hello Monster nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, sklep Hello Monster informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia– sklep Hello Monster każdorazowo informuje Klienta, także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
 8. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży, sklep Hello Monster wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
 9. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść do sklepu Hello Monster sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory sklep Hello Monster nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez sklep Hello Monster, w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
 10. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez sklep Hello Monster narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych związane jest z przetwarzaniem przez sklep Hello Monster danych osobowych podanych w tym formularzach, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Sklep Hello Monster przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Hello Monster prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności sklepu Hello Monster oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez sklep Hello Monster w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 4. Sklep Hello Monster zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym sklep Hello Monster prowadzi analizę ryzyka związanego z ujawnieniem danych osobowych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Sklep Hello Monster oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy sklepu Hello Monster, jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3.
 5. Sklep Hello Monster przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane są zasadniczo w czasie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień i Umów sprzedaży. Po tym czasie dane osobowe są usuwane przez sklep Hello Monster, chyba że z charakteru celu określonego w ust. 3 wynika konieczność dłuższego przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją przez czas trwania rękojmi i gwarancji).
 6. Kontakt z sklepem Hello Monster we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w sprawach określonych w ust. 6, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 7. Sklep Hello Monster zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klientów organom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli żądanie do ujawnienia posiada podstawy prawne w obowiązujących przepisach.
 8. W celu prawidłowego działania Sklepu, sklep Hello Monster korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane są na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.
 9. Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 10. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 11. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 12. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
 13. utrzymywania sesji Klienta (pliki własne),
 14. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta (pliki własne),
 15. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
 16. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
 17. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta (pliki zewnętrzne),
 18. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 1. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
 2. sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
 3. stałe – zakończenie sesji Klienta nie powoduje ich usunięcia.
 1. Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 2. Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 3. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 4. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

 

Newsletter
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zbliżających się nowościach i kolekcjach to zapisz się :) Zapraszam!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl